Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลผลงานสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้จัดทำ
Untitled Document
งานบัญชี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานทะเบียน
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานกิจกรรม (เลือกชมรม)
องค์การนักศึกษา
CRIC Learning
ttt
ssงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ssกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ssศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ssวงการโลจิสติกส์ ไทย
ssLog in&Log out Internet Uses
aa เมนูผู้ดูแลระบบ
ssมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ssมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ssพาณิชยการเชียงราย
ssวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ssวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ssวิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
ssเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ssวิรุณบริหารธุรกิจ
ssเทคนิคกาญจนาภิเษก
ssวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ssโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ss
ss

ข่าวประกวดราคา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการคุณภาพแบบออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย งานประกันคุณภาพ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ส่ง ครูเข้าอบรม ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการคุณภาพแบบออนไลน์ จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑.นายธนารักษ์ แสวงทรัพย์ ครู คศ.๑ ๒.นายธนายุทธ แก้วศักดิ์ ครูจ้างสอน ๓.นายไตรภพ สมสุข เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอท จังหวัดนครปฐม
 
Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th Power by : Easy Soft