Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลผลงานสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้จัดทำ
Untitled Document
งานบัญชี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานทะเบียน
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานกิจกรรม (เลือกชมรม)
องค์การนักศึกษา
CRIC Learning
ttt
ssงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ssกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ssศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ssวงการโลจิสติกส์ ไทย
ssLog in&Log out Internet Uses
aa เมนูผู้ดูแลระบบ
ssมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ssมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ssพาณิชยการเชียงราย
ssวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ssวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ssวิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
ssเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ssวิรุณบริหารธุรกิจ
ssเทคนิคกาญจนาภิเษก
ssวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ssโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ss
ss
 

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
งบหน้ารายจ่ายการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จำแนกตามผลผลิต

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

อุดหนุน

รายได้

รวม

ประมาณการรายรับ

30,765,163

560,000

2,100,000

5,458,870

3,915,451

42,799,484

ประมาณการรายจ่าย

-

-

-

-

-

-

1. งบบุคลากร

26,326,163

-

-

2,848,440

144,000

29,318,603

    1.1  เงินเดือนข้าราชการ

20,400,000

-

-

-

-

20,400,000

    1.2  เงินวิทยฐานะ

1,900,000

-

-

-

-

1,900,000

    1.3  ค่าตอบแทนรายเดือน  คศ.  3

740,000

-

-

-

-

740,000

    1.4  ค่าตอบแทนรายเดือน  คศ.  4

-

-

-

-

-

-

    1.5  ค่าตอบแทนพิเศษขั้นข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

    1.6  ค่าจ้างประจำ

2,090,283

-

-

-

-

2,090,283

    1.7  เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา

890,000

-

-

-

-

890,000

    1.8  ค่าครองชีพบุคลากรทาการศึกษา

35,880

-

-

-

-

35,880

    1.9  เงินเดือนพนักงานราชการ

270,000

-

-

-

-

270,000

    1.10  ค่าจ้างชั่วคราว

-

-

-

2,352,840

144,000

2,496,840

    1.11  ค่าครองชีพ

-

-

-

495,600

-

495,600

2. งบดำเนินการ

1,940,000

560,000

2,100,000

575,010

2,309,052

7,484,062

    2.1  ค่าตอบแทน

-

275,800

549,800

290,418

788,102

1,904,120

          2.1.1  ค่าสอนพิเศษ  ปวช. ปวส.

-

250,000

-

290,418

698,702

1,239,120

                   ค่าสอนพิเศษ  ระยะสั้น

-

-

375,000

-

-

375,000

          2.1.2  ค่าธุรการนอกเวลาราชการ

-

25,800

174,800

-

89,400

290,000

          2.1.3  ค่าตอบแทนวิทยากร

-

-

-

-

-

-

          2.1.4  ค่าอาหารทำการนอกเวลา

-

-

-

-

-

-

          2.1.5  ค่าตอบแทนโครงการ

-

-

-

-

-

-

    2.2  ค่าใช้สอย

13,500

-

758,800

117,642

200,000

1,089,942

          2.2.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง /ที่พัก /พาหนะ

-

-

700,000

-

-

700,000

          2.2.2  ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

-

-

-

-

100,000

100,000

          2.2.3  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

-

-

20,000

-

-

20,000

          2.2.4  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

100,000

100,000

          2.2.5  ค่าจ้างเหมาบริการ

-

-

38,800

-

-

38,800

          2.2.6  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

13,500

-

-

117,642

-

131,142

          2.2.7  ค่าเช่าที่ดิน

-

-

-

-

-

-

          2.2.8  ค่าใช้สอยโครงการ

-

-

-

-

-

-

    2.3  ค่าวัสดุ

562,500

234,200

791,400

-

1,222,900

2,811,000

          2.3.1  วัสดุสำนักงาน

-

-

450,000

-

-

450,000

          2.3.2  วัสดุโครงการ

-

-

-

-

-

-

          2.3.3  วัสดุการศึกษา / วัสดุฝึก

562,500

234,200

326,450

-

202,900

1,326,050

          2.3.4  วัสดุหนังสือ  วารสาร  ตำรา

-

-

-

-

20,000

20,000

          2.3.5  วัสดุคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

100,000

100,000

          2.3.6  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-

-

-

-

80,000

80,000

          2.3.7  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

-

-

-

450,000

450,000

           2.3.8  วัสดุยานพาหนะ  ขนส่ง

-

-

-

-

150,000

150,000

           2.3.9  วัสดุก่อสร้าง

-

-

-

-

150,000

150,000

           2.3.10  วัสดุงานบ้านงานครัว

-

-

-

-

20,000

20,000

           2.3.11  ค่าเวชภัณฑ์

-

-

-

-

20,000

20,000

           2.3.12  วัสดุเคมีภัณฑ์

-

-

14,950

-

-

14,950

           2.3.13  วัสดุกีฬา

-

-

-

-

15,000

15,000

           2.3.14  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-

-

-

-

10,000

10,000

           2.3.15  วัสดุเครื่องแต่งกาย

-

-

-

-

5,000

5,000

    2.4  ค่าสาธารณูปโภค

1,364,000

50,000

-

166,950

98,050

1,679,000

          2.4.1  ค่าไฟฟ้า

950,000

50,000

-

-

-

1,000,000

          2.4.2  ค่าน้ำประปา

360,000

-

-

-

-

360,000

          2.4.3  ค่าไปรษณีย์  โทรเลข

30,000

-

-

-

-

30,000

          2.4.4  ค่าโทรศัพท์

24,000

-

-

-

-

24,000

          2.4.5  ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

-

-

-

166,950

98,050

265,000

3. งบอุดหนุน

-

-

-

1,749,220

-

1,749,220

    3.1  วิจัย / สิ่งประดิษฐ์

-

-

-

88,000

-

88,000

    3.2  ค่าหนังสือเรียน

-

-

-

954,000

-

954,000

    3.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน

-

-

-

219,420

-

219,420

    3.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน

-

-

-

487,800

-

487,800

4. งบลงทุน

2,499,000

-

-

-

-

2,499,000

    4.1  ค่าครุภัณฑ์

1,500,000

-

-

-

-

1,500,000

    4.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

999,000

-

-

-

-

999,000

5. งบรายจ่ายอื่นๆ

-

-

-

-

1,462,399

1,462,399

    5.1  สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

-

-

-

-

1,462,399

1,462,399

    5.2  สำรองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

30,765,163

560,000

2,100,000

5,172,670

4,262,001

42,859,834

Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th Power by : Easy Soft