Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลผลงานสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้จัดทำ
Untitled Document
งานบัญชี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานทะเบียน
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานกิจกรรม (เลือกชมรม)
องค์การนักศึกษา
CRIC Learning
ttt
ssงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ssกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ssศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ssวงการโลจิสติกส์ ไทย
ssLog in&Log out Internet Uses
aa เมนูผู้ดูแลระบบ
ssมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ssมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ssพาณิชยการเชียงราย
ssวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ssวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ssวิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
ssเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ssวิรุณบริหารธุรกิจ
ssเทคนิคกาญจนาภิเษก
ssวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ssโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ss
ss
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ตั้งอยู่บนพื้นที่ จำนวน ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๑๙ ตารางวาอันดับที่ ชื่อ รายละเอียด จำนวน/หลัง หมายเหตุ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๔ ชั้น พื้นที่ ๔,๐๐๐ ตร.เมตร

ชั้นที่ ๑
- ห้องประชาสัมพันธ์
- ห้องการเงิน การบัญชี
- ห้องทะเบียน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษาชั้นที่ ๒
- ห้องเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาคารเรียน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นที่ ๒,๕๐๐ ตร.เมตร
- ห้องเรียนช่างไฟฟ้า
- ห้องเรียนช่างเชื่อมโลหะ
- ห้องเรียนช่างกลโรงงาน
- ห้องเรียนช่างยนต์
อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ ๒,๒๔๐ ตร.เมตร
- อาคารเรียนวิชาสามัญทั่วไป
อาคารเรียนแผนกวิชาพาณิชยการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ ๒,๒๔๐ ตร.เมตร
- อาคารเรียนพาณิชยการ
- ห้องเรียนแผนกบัญชี
- ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์
อาคารวิทยบริการ อาคารวิทยบริการตามแบบมาตรฐาน
เลขที่ ๔๔๗๐๒
- ห้องสมุด
- ห้องอินเตอร์เน็ต
- ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์
อาคารตกแต่งและเสริมสวย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
ขนาด ๘๐ x ๒๐
- อาคารสำหรับเสริมสวย
และฝึกสอนเทคนิคการ
แต่งหน้าทำผม
อาคารเรียนแผนกวิชาก่อสร้าง อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ห้องพักครู
- ห้องเรียนแผนกวิชาก่อสร้าง
อาคารโรงฝึก อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า - ห้องฟิตเนส
- โรงฝึกปูน
ห้องพัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นที่ ๒,๕๐๐ ตร.เมตร
แต่แยกเป็นห้องพัสดุขนาดเล็กไว้
- ห้องพัสดุ
๑๐ โรงอาหาร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นที่ ๒,๕๐๐ ตร.เมตร
แยกลานว่างไว้สำหรับเป็นโรงอาหาร
- โรงอาหาร
๑๑ สหกรณ์ ร้านค้าสหกรณ์ขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ ๔ แยกก่อนถึงบ้านพักครู
- สหกรณ์ร้านค้า
๑๒ บ้านพักครู บ้านพักครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ร่วมทั้งบ้านพักรองผอ. และ ผอ.
ทั้ง ๒ ชั้น และ ชั้นเดียว ประมาณ ๑๕ หลัง/แถว
๑๕ - บ้านพักครู
๑๓ สนามบาสเก็ตบอล สนามรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
และยังเป็นลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง
หรือกิจกรรมอื่น ๆ
- สนามบาสเก็ตบอล
- สนามวอลเล่ย์บอล
๑๔ สนามฟุตซอล สนามรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สำหรับออกกำลังและเล่นฟุตซอล
- สนามฟุตซอล
๑๕ แทงค์น้ำคอนกรีต ระบบประปาหอสูง สำหรับแจกจ่ายน้ำ -
๑๖ ที่จอดรถ ที่จอดรถ อยู่ข้างหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
อยู่ทางด้านขวาของทางเข้าวิทยาลัย
มีทั้งที่โล่ง และมีหลังคา
-

อาคารอำนวยการ


ชั้น 1

- ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- ฝ่ายวิชาการ

- งานทะเบียน

- งานประชาสัมพันธ์

- ห้องประชุม

- ห้องผู้อำนวยการ

ชั้น 2

- แผนกอิเล็กทรอนิกส์

- ห้องเรียน 6 ห้อง

ชั้น 3

- ห้องประชุม

ชั้น 4

- ห้องชมราดนตรี

อาคาร 2 มีจำนวน 4 ชั้นเลข 4


ชั้น 1

- ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

- สำนักงานองค์การนักศึกษา

- ห้องพยาบาล

- แผนกเทคนิคพื้นฐาน

ชั้น 2

- ห้องเรียน 4 ห้อง

ชั้น 3

- ห้องเรียน 4 ห้อง

- ห้องปฏิบัติสำนักงาน

- ห้องพักครู

ชั้น 4

- ห้องพิมพ์ดีดไทย

- ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ

- ห้องปฏิบัติสำนักงาน

- ห้องปฏิบัติการบัญชีอาคาร 3 มีจำนวน 4 ชั้นเลข 3


ชั้น 1

- ห้องเรียน 2ห้อง

- สำนักงานลูกเสือ      

- ห้องปฏิบัติการอาหาร 1คหกรรม

ชั้น 2

- ห้องเรียน 2ห้อง

- ห้องปฏิบัติการอาหาร 2

- ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย (จักรธรรมดา)

- ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย (จักรอุตาสหกรรม)

ชั้น 3

- ห้องเรียน 4ห้อง

- ห้องพักครู

ชั้น 4

- ห้องเรียน 4 ห้องอาคารศูนย์วิทยบริการ มีจำนวน 2 ชั้น เลข 5


ชั้น 1

-ห้องคอมพิวเตอร์ 1

-ห้องคอมพิวเตอร์ 2

-ห้องคอมพิวเตอร์ 3

-ห้องประชุม

ชั้น 2

-ห้องพักครู

-ห้องIT

-ห้องSystem

-ห้องสมุดอาคารก่อสร้าง มีจำนวน 1ชั้น เลข 7


ชั้น 1

-ห้องพักครู

-ห้องเรียน 2ห้อง


อาคาร อุตสาหกรรม มีจำนวน 2ชั้น เลข 2ชั้น 1

- โรงอาหาร

- สาขางานยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานเครื่องมือกล

- สาขางานเชื่อมโลหะ

ชั้น 2

- ห้องเรียนของแต่ละสาขางาน
Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th Power by : Easy Soft