Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลผลงานสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้จัดทำ
Untitled Document
งานบัญชี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานทะเบียน
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานกิจกรรม (เลือกชมรม)
องค์การนักศึกษา
CRIC Learning
ttt
ssงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ssกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ssศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ssวงการโลจิสติกส์ ไทย
ssLog in&Log out Internet Uses
aa เมนูผู้ดูแลระบบ
ssมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ssมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ssพาณิชยการเชียงราย
ssวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ssวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ssวิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
ssเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ssวิรุณบริหารธุรกิจ
ssเทคนิคกาญจนาภิเษก
ssวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ssโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ss
ss
 

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

เกียรติประวัติของสถานศึกษา

ประจำปี 2555
              นักเรียนได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้มีความสามารถดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2555” จากคณะกรรมการจัดงานฉลแงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 จากนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่14 มกราคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
              นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
              รางวัลชมเชย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแข่งคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย) โดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วันที่ 18 มกราคม 2555
              นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมผนังระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2555 จากการแข่งขัน
“เสือ Innowaion Awards ครั้งที่ 6 ผนังรักษ์โลกสวยด้วยปูนเสือ” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสววรค

   
     1. รางวัลที่ 3 การแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา – อีซูซุ รอบคัดเลือกระดับการศึกษา : ปวช. ภาคเหนือ กลุ่มที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2553 (นายไชยวัฒน์ ชุ่มมะโน ปวช. สาขางานยานยนต์) นายเกษม ดอนชัย
     2. รางวัลเหรียญทอง การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางประจำปีงบประมาณ 2553 ภาคเหนือ วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ผลงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เครือข่าย
     3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพนานาชาติ สาขางานเทคนิคพื้นฐาน วิชางานฝึกฝีมือการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันครูโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2553 (นายธีรวุฒิ จะลอ ปวช. 2/1 กลุ่ม ก สาขางานยานยนต์) นายวรวิทย์ วงค์บุญมา
     4. รางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรมนำความรู้ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายในการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับภาค ภาคเหนือ 23 – 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
     5. รางวัลที่ 3 โครงการประกวดออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน เตาอบประหยัดพลังงานไฟฟ้า งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย วันที่ 24 กันยายน 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     6. หัวหน้าสถานศึกษารับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2553
     7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันมวยไทยสากลรุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนัก 67 กก. การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดพิษณุโลก (นายธีระพงษ์ สุภารัตน์ ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
     8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 วันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2553 จังหวัดพิษณุโลก (นายกัมปนาท ปัญญา ปวส. 1สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะรักการอ่าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (นางสาวเครือฟ้า พรมปัญญา ปวช. 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
     10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (นางสาวมัลลิกา คำมงคล ปวช. 2/1 สาขางานการเลขานุการ, นายอภิสิทธิ์ มาเยอะ ปวช. 2/1 ก สาขางานยานยนต์)
    11. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (นางสาวสุภาพร เพเชกู่ ปวช. 2 สาขางานการบัญชี Miss Ning Meiging ครูอาสาสมัครชาวจีน ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม)
     12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทการประกวดพิมพ์ดีดไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (นางสาวสุกัญญา ผักก่าเขียว ปวช. 2 สาขางานการเลขานุการ ครูจริยา สุพรรณ์ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม)
     13. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคพื้นฐาน งานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
     14. รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ชื่อผลงาน จักรยานออกกำลังกายชาจน์แบตเตอรี่มือถือ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
     15. รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2553 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ชื่อผลงาน เครื่องแยกหนอนนก สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
     16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา (นางสาวสุภาพร เพเชกู่ ปวช. 2 สาขางานการบัญชี)
     17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกหนอนนก การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2553 วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2553 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
     18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพแนวใหม่ให้มีความทันสมัยในสาขาคหกรรมศาสตร์ ประเภทจัดเลี้ยงคอกเทล ทีมอุ่นไอรัก วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2554 โรงแรมเซ็นทาภาแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร (นางสาวอักษรลีสวัสดิกุล, นางสาววณิชชา แซ่โซ้ง ปวช. 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน์ ครูผู้ควบคมการฝึกซ้อม)
     19. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟ้อนสาวไหม ในงานสัปดาห์ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ วันที่ 20 – 21 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     20. รางวัลชมเชย การประกวดดนตรีสากลต้านยาเสพติด CCS Contest ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนพณิชยการเชียงราย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 (นายวุฒิชัย สิงห์คำ ปวช. 3ช่างเชื่อมโลหะ, นายเด่นดวง ท่าเขา ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นายธรรมนูญ ยุทธา ปวช. 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนายนที โวยยือกู่ ปวช. 2 ช่างไฟฟ้ากำลัง)
     21. รางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์ระดับเศรษฐกิจ ผลงานเครื่องแยกหนอนนก ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 
Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th Power by : Easy Soft