[หน้าหลัก]|[หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน]|[สมัครเรียนระดับ ปวช.]|[สมัครเรียนระดับ ปวส.]|[ดาวน์โหลดใบสมัคร]|[ติดต่อเรา]
 
มุ่งจัดการศึกษา จากระดับรากหญัาสู่สากล เติมปัญญาให้สังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ผู้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวช. ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีว
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด
แรงงาน และประชาคมอาเซียน

  2.ผู้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวส. ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับประกานียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 2.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีว
ศึกษาในด้านเทคโนโลยีให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานอาชีพ
    3.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชา
ชีพหลากหลายอย่างเสมอภาคสู่ชุมชน
และสังคม
    4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การอาชีวศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
    5.วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพเป้า -
หมาย

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com