|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 549  
เข้าชมปีนี้ : 549  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 901  
  ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมุลการเงินและงบประมาณ

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต
ปวช. ปวส. ระยะสั้น ทวิศึกษา อุดหนุน รายได้ รวม
ประมาณการรายรับ 25,907,500 964,200 600,000 1,150,300 5,951,725 5,926,733 40,500,458
ประมาณการรายจ่าย - - - -   - -
1. งบบุคลากร 23,380,700 - - - 2,811,720 - 26,192,420
1.1 เงินเดือนข้าราชการ 18,200,000 - - - - - 18,200,00
1.2 เงินวิทยฐานะ 1,378,000 - - - - - 1,378,000
1.3 ค่าตอบแทนรายเดือน ฅศ. 3 537,600 - - - - - 537,600
1.4 ค่าตอบแทนรายเดือน ฅศ. 4 - - - - - - -
1.5 ค่าตอบแทนพิเศษขั้นข้าราชการ   - - - - - -
1.6 ค่าจ้างประจำ 2,032,000 - - - - - 2,032,000
1.7 เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา 823,000 - - - - - 823,000
1.8 ค่าครองชีพบุคลากรทางกาศึกษา - - - - - - -
1.9.พนักงานราชการ 311,000 - - - - - 311,000
1.10 ค่าจ้างชั่วคราว - - - - 2,279,160 - 2,279,160
1.11 ค่าครองชีพ 99,100 - - - 532,560 - 631,660
2. งบประมาณ 2,196,800 964,200 600,000 1,150,300 1,063,455 483,398 6,488,153
2.1 ค่าตอบแทน - 718,000 21,600 718,000 - - 1,457,600
2.1.1 ค่าสอนพิเศษ ปวช. ปวส. - 594,500 216,00 594,400 - - 1,210,600
2.1.2 ค่าสอนพิเศษ ระยะสั้น - -   - - - -
2.1.3 ค่าธุรการนอกราชการ - 123,000   123,500 - - 247,000
2.1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร - - - - -   -
2.1.5 ค่าอาหารทำการนอกเวลา - -   - - - -
2.1.6 ค่าตอบแทนโครงการ - - - - - - -
2.2 ค่าใช้สอย 205,000 53,400 177,000 - 549,580 24,098 1,009,078
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ 196,000 23,400 177,000 - 235,662 24,098 656,120
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยายพาหนะและขนส่ง - - -   200,000   200,000
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - 30,000 - - - - 30,000
2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - - - - - - -
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - - - -
2.2.6 เงินสมทบทุนประกันสังคม 9,000 - - - 113,958 - 122,958
2.2.7 ค่าเช่าที่ดิน - - - - - - -
2.2.8 การใช้สอย - - - - - - -
2.3 ค่าวัสดุ 795,800 192,800 401,400 432,300 462,875 447,300 2,732,475
2.3.1 วัสดุสำนักงาน 8,600 - 151,400 - - - 160,000
2.3.2 วัสดุโครงการ - - - - 343,500 236,000 579,500
2.3.3 วัสดุการศึกษา/วัสดุฝึก 787,200 192,800 70,000 193,600 - - 1,243,600
2.3.4 วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา - - - - - -  
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์         119,375   119,375
2.3.6 วัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร่              
2.3.7 วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น       238,7000   211,300 450,000
2.3.8 วัสดุวัสดุยานพาหนะ              
2.3.9 วัสดุวัสดุก่อสร้าง     180,000       180,000
2.3.10 วัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว              
2.3.11 ค่าเวชภัณฑ์              
2.3.12 วัสดุเคมี              
2.3.13 วัสดุกีฬา              
2.3.14 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ              
2.3.15 วัสดุเครื่องแต่งกาย              
2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,196,000       81,000 12,000 1,289,000
2.4.1 ค่าไฟฟ้า 785,000           785,000
2.4.2 ค่าค่าน้ำประปา 379,000           379,000
2.4.3 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข 21,000           21,000
2.4.4 ค่าโทรศัพท์ 11,000           11,000
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม -       81,000 12,000 93,000
3. งบอุดหนุน         2,046,550   2,046,550
3.1 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์         100,000   100,000
3.2 ค่าหนังสือ         1,145,000   1,145,000
3.3 ค่าอุปกรณ์         263,350   263,350
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน         538,200   538,200
4. งบลงทุน 330,000         77,500 407,500
4.1 ค่าครุภัณฑ์ 330,000         77,500 407,500
4.2 ค่าค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ           5,365,835 5,365,835
5.1 สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น           5,365,835 5,365,835
5.2 สำรองจ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน              
รวมทั้งสิ้น 25,607,500 964,200 600,000 1,150,300 5,956,733 5,926,733 40,500,458