|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 549  
เข้าชมปีนี้ : 549  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 901  
  ข้อมูลบุคลากร
ฝ่าย/งาน ยอดรวมทั้งหมด เพศ สูงกว่าปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือต่ำกว่า หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
คณะบริหาร 4 4 - 4 - - - - -  
สาขาวิชาช่างยนต์ 7 7 - 3 - 4 - - -  
สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง 3 3 - - - 3 - - -  
สาขาวิชาโลหะการ 4 4 - 1 - 3 - - -  
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 5 4 1 3 - - 2 - -  
สาขาวิขาอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 - 2 - 1 - - -  
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 3 2 1 - - 2 1 - -  
สาขาวิชาพณิชยการ 6 1 5 - 2 1 3 - -  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 2 - - 1 - -  
สาขาวิชาคหกรรมการผลิต 3 - 3 - - - 2 - 1  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2 - 2 - - - 2 - -  
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 2 - - - 2 - - -  
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 10 5 5 1 1 4 4 - -  
บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการ 4 - 4 - - - 4 - -  
พนักงานราชการ 1 - 1 - 1 - - - -  
ลูกจ้างประจำ 8 8 - - - 1 - 7 -  
ลูกจ้างชั่วคราว 16 5 11 1 1 2 8 2 2